SEAMS årsmöte 2019

Kallelse till SEAMS – Sällskapet Elektroakustisk Musik i Sverige årsmöte

Tisdagen den 21a maj 2019, kl. 19.00 på EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm.

Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Fråga om mötets behöriga utlysande
§3. Upprättande av röstlängd
§4. Godkännande av dagordning
§5. Val av ordförande för mötet
§6. Val av sekreterare för mötet
§7. Val av två justeringsmän för mötet
§8. Verksamhetsberättelse 2018 och fram till detta möte
§9. Ekonomisk redovisning för 2018
§10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2018
§11. Val av ordförande
§12. Val av styrelseledamöter
§13.a Val av två revisorer med två suppleanter
13.b Val av valberedning (två personer)
§14. Prövning av medlemskap
§15. Fastställande av medlemsavgift
§16. Nationell verksamhet
§17. Internationell verksamhet
§18. Elektron Records
§19. Av mötet väckta frågor
§20. Mötets avslutande

För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2019, 100:-, till pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS.

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress.