SEAMS årsmöte 2020

Kallelse till SEAMS – Sällskapet Elektroakustisk Musik i Sverige årsmöte.

Måndagen den 8 juni 2020, kl. 19.30, mötet sker på digitalt, länk till mötet finns i utskickad epost på SEAMS medlemslista.

Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Fråga om mötets behöriga utlysande
§3. Upprättande av röstlängd
§4. Godkännande av dagordning
§5. Val av ordförande för mötet
§6. Val av sekreterare för mötet
§7. Val av två justeringsmän för mötet
§8. Verksamhetsberättelse 2019 och fram till detta möte
§9. Ekonomisk redovisning för 2019
§10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019
§11. Val av ordförande – valberedningens förslag: Paul Pignon (omval)
§12. Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag: Girilal Baars, Sten-Olof Hellström, Eva Sidén, Thommy Wahlström, Magnus Alexandersson (omval samtliga), Mari Kretz (nyval).
§13.a Val av två revisorer med två suppleanter
13.b Val av valberedning (två personer)
§14. Provning av medlemskap
§15. Fastställande av medlemsavgift
§16. Diskussion om verksamhet, frågor till styrelsen
§17. Av mötet väckta frågor
§20. Mötets avslutande

För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2020
100 kr, pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS.

Kom ihåg att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress.