SEAMS årsmöte 2021

SEAMS logo

Kallelse till SEAMS årsmöte 2021

Lördagen den 12 juni 2021, kl. 13. Mötet sker på Zoom, länk till mötet skickas med epost i god tid.

Dagordning

§1.                 Mötets öppnande
§2.                 Frågan om mötets behöriga utlysande
§3.                 Upprättande av röstlängd
§4.                 Godkännande av dagordning
§5.                 Val av ordförande för mötet
§6.                 Val av sekreterare för mötet
§7.                 Val av två justeringsmän för mötet
§8.                 Verksamhetsberättelse från föregående årsmöte 8/6-20 fram tills idag
§9.                 Ekonomisk redovisning för 2020
§10.               Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2020
§11.               Val av ordförande – valberedningens förslag:
§12.               Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag:
§13.               Val av två revisorer med två suppleanter
§14.               Val av valberedning (två personer)
§15.               Provning av medlemskap
§16.               Fastställande av medlemsavgift
§17.               Diskussion om verksamhet, frågor till styrelsen
§18.               Inkomna motioner
§19.               Av mötet väckta frågor
§20.               Mötets avslutande

Valnämnden föreslår omval av samtliga, dvs:

Ordförande:
Paul Pignon
Styrelsen:
Magnus Alexandersson
Girilal Baars
Sten-Olof Hellström
Mari Kretz
Eva Sidén
Thommy Wahlström

 

Medlemsavgift 2021

För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2021
100 kr, pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS.

Kom ihåg att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress.