SEAMS årsmöte 2022

SEAMS logo

Kallelse till SEAMS årsmöte 2022

Onsdagen den 4 maj 2022, kl. 19.

Mötet sker på EMS i Konferensrummet, även medelst Zoom.
Zoom inloggningsuppgifter skickas ut med e-post i god tid.

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Frågan om mötets behöriga utlysande
§3. Upprättande av röstlängd
§4. Godkännande av dagordning
§5. Val av ordförande för mötet
§6. Val av sekreterare för mötet
§7. Val av två justeringsmän för mötet
§8. Verksamhetsberättelse från föregående årsmöte 12-06-2021 fram tills idag
§9. Ekonomisk redovisning för 2021
§10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
§11. Val av ordförande – valberedningens förslag:
§12. Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag:
§13. Val av två revisorer med två suppleanter
§14. Val av valberedning (två personer)
§15. Provning av medlemskap
§16. Fastställande av medlemsavgift
§17. Diskussion om verksamhet, frågor till styrelsen
§18. Inkomna motioner
§19. Av mötet väckta frågor
§20. Mötets avslutande

 

OBS! För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2022. Betala in 100 kr till pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS. Glöm inte att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress.